tulge kulla! pargi 3 tartu

 

 

 

Lastehoiu õppekava 

 

 

Pipi Mängumaja  õppekava on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikkust õppekavast, mille rakendamisel kasutatakse waldorfpedagoogilisi elemente. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu ning heaolu tagamine tihedas koostöös lastehoiu ja lapsevanemate vahel. 

 

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse tunnetusprotsesside, kõne, sotsiaalsete oskuste, kehalise tegevuse, loovuse, muusikaliste võimete ja kunstilise käeosavuse arengut,  kujundab terviklikku ja positiivset minapilti, eetilist käitumist ja algatusvõimet ning arusaama ümbritseva keskkonna ja oma tervise hoidmise tähtsusest.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid seatakse lähtudes rühma laste arengulistest vajadustest ning planeeritakse valdkonniti kuuajalise tsüklina.

 

Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise põhimõtted on:

 lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

lapse loovuse toetamine;

mängu kaudu õppimine;

humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

kodu ja lasteasutuse koostöö;

eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

 

Kaks korda aastas viib pedagoog lapse arengu hindamisest ülevaate andmiseks ja edasise arengu toetamiseks vanematega läbi kohtumise, sügisel perevestluse ja kevadel arenguvestluse vormis. 

 

Õppekava on täismahus tutvumiseks kättesaadav lastehoius.